ข่าวรับสมัคร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
ยูเนสโกเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ที่ปารีส
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประชุม Youth Forum ขององค์การยูเนสโก
โครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
แจ้งการรับสมัครผู้ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ฯ (กรอ.)
สคบศ.รับสมัครผู้บริหารการศึกษาอบรมออนไลน์
กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
รับสมัครคนไทยเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการซีเมส หมดเขตรับสมัคร 19 ต.ค.52
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
ม.ธรรมศาสตร์ รับสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศรับโอนนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์
สกลนคร เขต 1 รับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้ารับการพิจารณางบสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ
รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ของซีมีโอ
รับสมัคร-สอบครูผู้ช่วย
กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์
รับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  สมัยสามัญ สมัยที่ 65

จำนวนทั้งหมด389รายการ

1 19 20 21 22

ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Top