รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 21 เดือน  (รอบ 12 ก.ย.58 – 30 มิ.ย.59)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 20 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 58 – 31 พ.ค. 59)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 19 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 59)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 18 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 มี.ค. 59)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 15 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ธ.ค. 58)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 13 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ต.ค. 58)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 14 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 พ.ย. 58)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 16 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 31 ม.ค. 59)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 17 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 29 ก.พ. 59)
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558)
“รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 ก.ย. 58) กระทรวงศึกษาธิการ ”  รอบ  12  เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ครบรอบ 1 ปี (12 ก.ย. 57 – 12 ก.ย. 58)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 11 เดือน (12 ก.ย. 57 – 31 ส.ค. 58)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน (12 ก.ย. 57 – 31 ก.ค. 58)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในรอบ ๙ เดือน (ฉบับสมบูรณ์)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน (12 ก.ย. 57 – 30 มิ.ย. 58)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 8 เดือน (12 ก.ย. 57 – 31 พ.ค. 58)
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 7 เดือน (12 ก.ย. 57 – 30 เม.ย. 58)

จำนวนทั้งหมด56รายการ

1 2 3 4
Top