ASEAN Scout Jamboree

จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2556 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งในประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียน และสมาคมลูกเสือนานาประเทศร่วมชุมนุมกว่า 8,000 คน โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เป็นประธานกรรมการอำนวยการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาคเครือข่าย สมาคมลูกเสืออาเซียน และสำนักงานลูกเสือโลกภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ร่วมกันสานฝันสู่สันติภาพ” (Gathering for Peace) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการลูกเสือและทักษะทางลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีกับนานาประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และประเทศภูมิภาคอาเซียน


กิจกรรมค่ายชุมนุม แบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ได้แก่ 1.Bolkiah (โบลเกีย) : บรูไนดารุสซาราม 2.Cibubur (ชิบูบู) : อินโดนีเซีย 3.Bagan Lalang (บากัน ลาลัง) : มาเลเซีย 4.Makiling (มาคีลิ่ง) : ฟิลิปปินส์ 5.Salimbun (ซาลิมบุน) : สิงคโปร์ และ 6.Luang Baanrai (หลวงบ้านไร่) : ไทย ซึ่งแต่ละค่ายจะมีผู้บังคับการค่ายชุมนุมและหัวหน้าค่ายย่อยดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด ภายใต้กฎเกณฑ์ของการอยู่ค่ายชุมนุม การป้องกันอุบัติภัย การดูแลสุขอนามัย และมีกิจกรรมให้เยาวชนลูกเสือได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ และนโยบายทางการทูตทางวัฒนธรรม สร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข สอดคล้องกับแผนงานหลักของ ศธ.ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการลูกเสือ


รมว.ศธ. กล่าวว่า กระบวนการลูกเสือ (Scout Movement) เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า เป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และชาติบ้านเมือง ซึ่ง ศธ.ตระหนักและเห็นความสำคัญของกระบวนการลูกเสือ จึงส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ควบคู่กับการเรียนการสอนในด้านวิชาการ และเพื่อเป็นการเสริมการขับเคลื่อนในการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เพื่อสร้างคุณภาพการเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขอนามัย และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู้บริหารกิจการลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งหลาย ได้ช่วยกันฝึกอบรมเยาวชนลูกเสือ ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตน ดั่งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

28/11/2556


ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมที่ https://www.moe.go.th/websm/2013/nov/412.html