หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น

โดยให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับผิดชอบ ทั้ง 17 หน่วยงาน เป็นผู้คัดเลือก

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
 7. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 8. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 9. กระทรวงกลาโหม
 10. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 11. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 12. สภาสตรีแห่งชาติฯ
 13. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 14. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
 15. ธนาคารออมสิน
 16. กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 17. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

                 เด็กและเยาวชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งแบบสมัครคัดเลือกฯด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆไปยังกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2281 9752 กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์ โทร.080 – 599 – 8180