8 นศ."มรภ.สงขลา" เยาวชนต้นแบบ "ประพฤติตนดีงาม"


          พุทธสมาคมเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 58 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กทม. ให้แก่นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร เมื่อเร็วๆ นี้ ในการนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลความประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา 4 คน ได้แก่ นายเนติศักดิ์ คงแก้ว สาขาวิชาสังคมศึกษา นายลาภศักดิ์  จันทร์หนู คณะครุศาสตร์ นายยุทธพงษ์ เส้งเซ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.ศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          นอกจากนั้น ยังมีนักศึกษา มรภ.สงขลา อีก 4 คน ได้รับรางวัลความประพฤติดี ระดับพุทธสมาคมจังหวัด ได้แก่ นายปราโมทย์ กองสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายรัตนพล ทองจันทร์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.ส.แพรวรุ่ง กายเพ็ชร์ และ น.ส.ชลธิชา สีสมอ่อน คณะครุศาสตร์ ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันแรกที่ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 ติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบันที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ , ข่าวการศึกษาบ้านเมือง