พิธีปลูกต้นไม้ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ภารกิจ รมว.ศธ 26 พฤษภาคม 2564
วานนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (26 พฤษภาคม 2564) โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. และผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า ศธ.  
นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในปี 2564 มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ พื้นที่ 500,000 ไร่ พร้อมกับมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดพิธีปลูกต้นไม้ พร้อมมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัด หรือพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั่วประเทศ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ พัฒนาพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ และนันทนาการสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงาน ศธ.ทุกภาคส่วน และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมที่ สป.ศธ.จัดกิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด ศธ.ทั่วประเทศ ตลอดจนประชาชน มีส่วนร่วมในการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ช่วยกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศ เพราะต้นไม้มีส่วนช่วยป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษจากฝุ่นและหมอกควันอีกด้วย
กิจกรรมครั้งนี้ จึงถือเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ด้วยการบูรณาการของหน่วยงานในส่วนกลาง สถานศึกษาและหน่วยงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังประสานเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการทำงาน ทั้งจัดหาพันธุ์กล้าไม้ และวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกป่า จากสำนักงานป่าไม้จังหวัดทุกจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมทรัพยากรทางทะเล ขอแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ และหวังว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และสังคมของเรา
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/5/2564
>