4 สิ่งประดิษฐ์เจ๋ง ฝีมือ นศ.การอาชีพแก้งคร้อ ชนะจังหวัดไปแข่งภาค

          อาชีวะไทยก้าวไกลโดยฝีมือของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ล่าสุด ประดิษฐ์ 4 ชิ้นงานดีๆ ชนะการประกวดระดับจังหวัด เตรียมส่งแข่งขันต่อในระดับภาคปลายปีนี้…          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับอาชีวศึกษา จ.ชัยภูมิ เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดต่อในระดับภาคที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลงานประกวดกว่า 200 ชิ้น จาก 9 ประเภท


          การประกวดดังกล่าว คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ประเภทละ 2 ชิ้น เพื่อส่งประกวดต่อในระดับภาคกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 ธ.ค.นี้ ที่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 4 ชิ้น ประกอบด้วย 1. อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้สบายสะดวก อาจารย์ที่ปรึกษา คือ น.ส.ชุลีพร คนสมบูรณ์ 2. ดอกไม้ไส้ต้นมัน อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ฉลองขวัญ ยืดยาว 3. สีโปสเตอร์จากแป้งมันสำปะหลัง โดย อาจารย์ที่ปรึกษา คือ เสน่หา เชื้อเมือง และ 4. เครื่องควบคุมความชื้นในการเพาะปลูก อาจารย์ที่ปรึกษา คือ วัชรากร กฤษณา และอรรคพล ประเสริฐ


          สำหรับวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เน้นจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นายเสน่ห์ สอนเวียง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้กำกับดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างเข้มข้น อีกทั้ง นายฐปนนท์ สารสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้เน้นย้ำให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนเป็นชิ้นงานจนเกิดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยแท้จริง ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ และผู้บริหารสถานศึกทุกท่าน ได้สนับสนุนให้นำผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในทุกระดับจนสร้างความภูมิใจให้ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียน.


ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1447605