ติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน (ทุน ม.ท.ศ.) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบหมายให้ นางอุไร พรหมปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พร้อมด้วย นางบุบผา หมัดอาด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ทุน ม.ท.ศ.) ปีงบประมาณ 2563 ระยะที่ 2 คือ น.ส.กุลรัตน์ นวลศรี ชั้น ม.5 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี และ นายปฏิภาณ เพ็ชรจรูญ ชั้น ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนทั้ง 2 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและดูแลด้านความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน การติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มา: Sarayut Madlee