เลขานุการ รมว.ศธ. “อรพินทร์ เพชรทัต”เป็นประธานในพิธีลงนามการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 5 ก.ค. 65, วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร / นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยมีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร โดยมีสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนลงนาม

ในการนี้ ได้มีสถานศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมด้วยผู้เทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถึงผู้ประกอบการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ  เพื่อจัดการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียน

นางสาวอรพินทร์  กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนอาชีพฯ ครั้งนี้  เป็นการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ริเริ่มจากการทำงานสร้างงานสร้างอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ยึดหลักการบูรณาการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ​​​​​​​ที่ได้บูรณาการความร่วมมือ และผนึกกำลัง โดยเฉพาะในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สถานศึกษา โรงเรียน และสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

โดยการดำเนินการครั้งนี้  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที และโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ในโครงการห้องเรียนอาชีพ มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถประกอบอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 หรือระดับ 2 ในสาขาอาชีพที่ถนัดและสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพตามบริบทของวิทยาลัย และบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อโอนผลการเรียนที่สะสมไว้เข้าสู่หลักสูตร ปวช. ปวส. เมื่อขึ้นทะเบียนเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานอุดมศึกษา ต่อไป​​​​​​​

ทั้งนี้  ทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติในสาขาบาริสต้า และชมการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งในช่วงท้ายยังได้กล่าวเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน รวมถึงแนะนำให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในการเรียนและการทำงาน พร้อมลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจไปให้ถึงจุดนั้น และไม่ว่านักเรียนจะเลือกทำอะไร ก็ขอให้ยึดคุณภาพเป็นหลัก พร้อมสร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า หรือคนทั่วไปที่มีความหลากหลายในยุค 4.0 เมื่อนั้นงานของเราก็จะมีคุณภาพ สร้างอาชีพ และรายได้ได้จริง แม้ยังอยู่ในรั้วโรงเรียนก็ตาม