ศธ.รับมอบ e-Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

ข่าว ศธ.360 องศา 08 กันยายน 2563

ศธ.รับมอบ e-Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

(8 กันยายน 2563) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e-Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จากนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ ศธ.นำไปประกอบสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา กล่าวว่า ศธ.ภายใต้การนำของ รมว.ศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ให้ความสำคัญกับการเรียนออนไลน์เป็นอย่างมาก โดยได้จัดทำแพลตฟอร์มด้านการศึกษา (DEEP : Digital Education Excellence Platform) เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึง และดึงภาคเอกชนเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้การเรียนการสอน รวมทั้งช่วยสร้างการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรต่าง ๆ รองรับ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อเรียนตามสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาได้

ทั้งนี้ ศธ.ขอขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานโครงการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ได้มอบโปรแกรมฯ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) ทุกระดับชั้น ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ศธ.จำนวน 56,515 โรงเรียน มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 ล้านบาท ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ศธ.จะรายงานผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการให้ประธานรับทราบต่อไป
ในพิธีครั้งนี้มีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.นายนิพนธ์ พลเสน ประธานโครงการ e-Learning เฉลิมพระเกียรติ และประธานวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ
อานนท์ วิชานนท์ / สรุป กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ