รมช.ศธ. ”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เป็นประธานประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์แก่คนทุกช่วงวัย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 โดยมีการหารือถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีคณะกรรมาธิการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อเร็ว ๆ นี้