ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

ข่าว ศธ.360 องศา 01 ธันวาคม 2563

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

  1. นายณัฐพงษ์ นวลมาก  รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 7
  5. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15
  6. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
>