การศึกษาไทย #พร้อม เดินหน้าต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมความพร้อมให้การศึกษา เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ผ่านความพร้อมใน 3 ด้าน
1. พาน้องกลับมาเรียน – ติดตามตัวเด็กตกหล่นและหลุดออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง โดยสามารถพาเด็กกลับมาเรียนได้สำเร็จกว่า 95% และเดินหน้าพาน้องกลับมาเรียนให้ได้ครบทุกคน ในปี 2565
2. MOE Safety Center – ความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก เราต้องทำให้โรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมีช่องทางแจ้งปัญหาความไม่ปลอดภัยที่สามารถสั่งการแก้ไขและติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ ศูนย์ CVM – ยกระดับหลักสูตรอาชีวะให้มีความเป็นเลิศ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และอาชีพใหม่ ๆ โดยดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กอาชีวะเรียนจบมาแล้วพร้อมทำงานมากที่สุด
4. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา – ปลดหนี้ปลดภาระให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนมากขึ้น พร้อมติดอาวุธความรู้วินัยทางการเงินให้กับครูทั่วประเทศ
5. โรงเรียนคุณภาพ – ปรับรูปแบบการสอนแบบ Active Learning ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับห้องเรียนมากขึ้น และ Sharing Resources ผนึกกำลังโรงเรียนแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพแต่ละด้านที่โดดเด่น มาร่วมสร้างการศึกษาที่มี ‘คุณภาพ’ ให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการพร้อมแล้ว เพื่อให้การศึกษาของเราไม่กลับมาอยู่ที่เดิม
—-