2 น.ศ.ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลยอดเยี่ยมนำเสนองานวิจัย


          ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพครู เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ปรากฏว่า น.ส.ฤทัยรัตน์ ศักดิรัตน์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย จากผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรากที่สอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ของไวกอตสกี และ น.ส.จุฑาทิพย์ ปลื้มใจ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายโอนความร้อนโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อ.เทพา จ.สงขลา


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/846535