11 นักเรียน ม.3 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับทุนเรียนต่อโคเซน ญี่ปุ่น


          นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวการเดินทางไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาล ศธ. ณ สถาบันโคเซน ประเทศญี่ปุ่น ว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ 1 ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สถาบันโคเซน จนจบปริญญาตรีเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหน่วยงานสังกัด ศธ.หรือหน่วยงานรัฐบาล ทั้งนี้ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงจำเป็นต้องเตรียมกำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ศธ.ร่วมมือสถาบันโคเซนและกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คัดเลือกนักเรียนที่จบ ม.ต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันโคเซน ญี่ปุ่น เพื่อรับทุนและเดินทางไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น จำแนกเป็น ศึกษา ณ Ibaraki College ญี่ปุ่น จำนวน 3 ราย ได้แก่ ด.ญ.กมลภัทร อินต๊ะวงศ์ ด.ญ.สุนันทา จุ้ยจงรักษ์ และ ด.ช.พชร ใจอินทร์ และศึกษา ณ Japan Student Services Organization (JASSO) ญี่ปุ่น จำนวน 8 ราย ได้แก่ ด.ช.พิชญุตม์ ทับกะแดะ ด.ช.ปุณกฤษ วงศ์พินิตกฤต ด.ช.ณัฐวัตร มังคละคีรี ด.ญ.ข้องเทพิน มีแก้ว ด.ญ.สุพรรณษา กัญยะมาสา ด.ช.ธนากร ภูมิสุทธาผล ด.ญ.ธัญยธรณ์ เติมศรีวรานนท์ และ ด.ญ.นันท์นภัส นิลรัตน์ที่มา : https://www.matichon.co.th/news/918873