เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ