คุณหญิงกัลยา เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ (The 6th Online International Convention on Vocational Student’s innovation Project) ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN และผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดภายใต้มาตรการ และนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนาเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ในการที่จะกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และความสนใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่นักเทคโนโลยีในอนาคต

โดยมีวิทยาลัยนำร่อง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา เน้นด้านอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) เน้นด้านช่างอุตสาหกรรม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน เน้นด้านเกษตรกรรม (เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เน้นด้านเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีผ่านการศึกษาในหลักสูตรรูปแบบของการเรียนการสอน Project Based Learning โดยบูรณาการทักษะด้าน STEM ที่สามารถประสานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งเป็นประจำทุกปี โดยสำหรับปีนี้ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันเกิดจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยต่าง ๆ และนานาประเทศ โดยใช้รูปแบบ Project Based Learning หรือ (PjBL) และรูปแบบการนำเสนอผลงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นแบบ Oral Presentation ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษา จำนวน 206 คน ส่งผลงานเพื่อนำเสนอ รวมทั้งสิ้น 64 ทีม จาก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่

-สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ผลงาน -สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน 2 ผลงาน
-วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 20 ผลงาน
-วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จำนวน 18 ผลงาน
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จำนวน 11 ผลงาน
-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 7 ผลงาน
-วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3 ผลงาน

ทั้งนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว คณะครู และบุคลากรทางการศึกษายังได้รับการพัฒนาตนเองอีกด้วย

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
11/9/2564