โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award ระดับ รางวัลชมเชย

ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ทีม Jigsaw Smart Education ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑

        นางสุพรรณิการ์ ซ้อนเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน ทีม Jigsaw Smart Education โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ซึ่งทางทีม Jigsaw ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการภายในงานในครั้งนี้ทีมระบบสมองกลฝั่งตัว Jigsaw Smart Education โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้รับคัดเลือกจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัย และจัดนิทรรศการ ในหัวข้องานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ จากกว่า ๕๐๐ ผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และ ซึ่งโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award ระดับ รางวัลชมเชย พร้อมทุนวิจัย มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.