โรงเรียนปัว สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนปัว
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 
             โรงเรียนปัว มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนปัว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนปัว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนปัว ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pua.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๗๙๑๒๔๓ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายชาติ ก๋าแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055120245&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure