โรงงานในโรงเรียนอาชีวะ

ข่าววงการศึกษา 06 สิงหาคม 2551
        นายพระนาย  สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)  นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 11 แห่ง จังหวัดปัตตานี ร่วมลงนามเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำบูดูเพื่อการส่งออกในวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ณ โรงแรมซี.เอส. จังหวัดปัตตานี