โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และการปฏิรูปการอุดมศึกษา กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น ๆ เข้าร่วมกว่า 200 คน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  กล่าวตอนหนึ่งว่า เชื่อว่าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะเกิดประโยชน์กับการทำงานด้านอุดมศึกษา ที่มีความคล่องตัวและมีผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวโน้มการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของโลก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนผู้รายงานผลการดำเนินงาน ก็ควรเปิดรับข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี นโยบายการพัฒนาประเทศ และระบบสังคมของโลก พร้อมเสียงสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์และปรับใช้กับการผลิตกำลังคนอย่างต่อเนื่อง

จนเกิดผลการทำงานตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใน 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 1) เกิดพลังจากการบูรณาการการทำงานร่วมกัน บนฐานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และระบบการทำงานที่เข้มแข็ง 2) เกิดการเคลื่อนย้ายกำลังคน ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถและคุณสมบัติที่แต่ละคนมีอยู่ 3) นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ดี ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศได้ในที่สุด

ทั้งนี้ การจัดตั้งกระทรวงฯ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. , ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ชุด เพื่อทำหน้าที่จัดโครงสร้าง อัตรากำลังคน กฎกระทรวง พร้อมกำหนดตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย ตลอดจนทำหน้าที่โอนกิจการ สิทธิหน้าที่ การจัดทำงบประมาณ และทำหน้าที่ออกแบบระบบการทำงานเชิงบูรณาการของทั้งกระทรวง รวมไปถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างการรอประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อย่างเป็นทางการ ภายใน 90 วัน และเป็นไปตามกรอบเวลาในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะมีเวลาเพียง 4 ปี เพื่อเตรียมการทุกอย่างให้มีความพร้อมสมบูรณ์

ในส่วนของโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม นับเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่จะต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวง หรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี ซึ่งการวิจัยเพื่อการพัฒนา หรือ R&D (Research and Development) ถือเป็นหัวใจของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพราะต้องยอมรับความจริงว่า ภาคเอกชนต่าง ๆ อาทิ SMEs ในประเทศไทยยังขาดความยั่งยืน เพราะขาดการวิจัยและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงขาดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทพื้นฐานด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการต่อยอดวิจัยไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ช่วยพัฒนาประเทศ ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิจัยชั้นสูง การส่งเสริมและใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์มากขึ้น และที่สำคัญคือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม ที่ทำงานเชื่อมโยงกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

“ขอให้มหาวิทยาลัยทำงานให้บรรลุภารกิจของตนเองจนประสบความสำเร็จ มีวิจัยเพื่อผลิตนวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยอย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้ในระดับนานาชาติ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

Written by ธันย์ชนก สว่างจิตร์, ทิพย์สุดา ศรีสะแก้ว
Photo Credit
อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร