โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 26 ตอน

              ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
                             ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 26 ตอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักอำนวยการ สป.
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    2,612,000  บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    เดือนมกราคม 2559
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
    – ค่าผลิต 30,000 บาท/ตอน ค่าเวลาออกอากาศ 60,000 บาท/ตอน   
    – ค่าดำเนินการ  260,000 บาท
    – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 182,000 บาท
    – ส่วนลด 170,000 บาท
รวมเป็นเงินจำนวน  2,612,000 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
    – หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
       สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     กรรมการจัดจ้าง
          1. นายพงศ์ธร  พนมสิงห์               หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.
          2. นานางวิมล  มาเทียน                นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
          3. นางสาววาสนา  ดีระมี               นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
     กรรมการตรวจรับ
          1. นางสาวอิชยา  กัปปา                 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
          2. นายธเนศ  งามสถิร                    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
          3. นางสาวสุกัญญา  จันทรสมโภชน์    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ