แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

– แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
– แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
– แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
– แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
– แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศธ.


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6164
โทรสาร 0 2628 6162