เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

korea 10 10 2562          เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ นายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย (เกาหลีใต้) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภกระทรวงศึกษาธิการ


korea1 10 10 2562


          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยและเกาหลีใต้ได้มีการลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจฯ ด้านการศึกษาภาษาเกาหลี ในระหว่างการเยือนไทยของนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ซึ่งหวังว่าบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย เนื่องจากปัจจุบันมีนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาเกาหลีถึงสี่หมื่นคน ถือเป็นจำนวนมากในอันดับต้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ


korea2 10 10 2562


          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีฯ ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี (Korean Speech Contest) ในระหว่างการเยือนไทยของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โดยนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขณะนี้ได้รับทุนการศึกษาภาษาเกาหลี ณ เมืองปูซาน  สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 จะมีการจัดการประชุม “ASEAN-Republic of Korea Commemorative Summit” ขึ้นที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และจะมีการจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาขึ้นในระหว่างการจัดงานดังกล่าวด้วย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะได้มีการเตรียมพร้อมและจัดส่งนักเรียนนักศึกษาไทยที่มีความสามารถด้านภาษาเกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ


          ในการนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีฯ ได้ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาผลักดันการขยายและเพิ่มจำนวนการเปิดหลักสูตรผลิตครูสอนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ของไทยให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์ภาษาเกาหลี โดยมหาวิทยาลัยอื่นๆ เปิดสอนสาขาภาษาเกาหลีภายใต้คณะศิลปศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์


korea3 10 10 2562


 


          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของไทยและเกาหลีใต้ โดยปัจจุบันมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาของไทยเลือกเรียนภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมาจากอิทธิพลการเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้ รวมถึงด้านกีฬาโดยเฉพาะเทควันโด


korea4 10 10 2562


          สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและเกาหลีใต้ ในปัจจุบันมีครูอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้ที่เข้ามาสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทย จำนวน 45 คน ยังถือว่ามีจำนวนน้อย จึงหวังว่าในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันให้มีจำนวนของครูอาสาสมัครฯ ที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายภาษาเกาหลีในโรงเรียนที่เข้มแข็ง


           ในแต่ละภูมิภาคขึ้นจำนวน 7 แห่ง เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนต่างๆ แต่ละภูมิภาค ซึ่งการขยายการดำเนินการตามที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีฯ ได้ขอความร่วมมือ สามารถเริ่มดำเนินการได้จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางก่อนทั้ง 7 แห่ง ทั้งนี้สามารถทำได้โดยการศึกษาข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค และหารือถึงความต้องการของฝ่ายไทยอย่างจริงจัง ก่อนการประสานงานให้ฝ่ายเกาหลีใต้ทราบเพื่อดำเนินความร่วมมือ รวมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ที่มีความต้องการเพื่อพิจารณาเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาเกาหลีด้วย นอกจากนี้ จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้คัดเลือก เตรียมความพร้อมและฝึกฝนอย่างเข้มแข็งให้แก่นักเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ สาธารณรัฐเกาหลีด้วย 


          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษากับฝ่ายเกาหลีใต้ เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีบริษัทและนักลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆ ของเกาหลีใต้ จำนวนมากเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายผลิตบุคลากรและแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม จึงมีความประสงค์ให้ฝ่ายเกาหลีใต้พิจารณาให้ความร่วมมือในด้านนี้ด้วย โดยสามารถเริ่มจากการศึกษาข้อมูลความต้องการของภาคเอกชนเกาหลีใต้และแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป


****************************************************


ภาพโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 ตุลาคม 2562