เห็นชอบจัดซื้อแท็บเล็ต

ศึกษาธิการ-นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ว่าที่ประชุมเห็นชอบผลการดำเนินการประกวดราคาแท็บเล็ตโซนที่ 1,2 และเห็นชอบร่างคุณลักษณะแท็บเล็ต และ TOR สำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดหาแท็บแล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

  • เห็นชอบผลการดำเนินการประกวดราคาแท็บเล็ตโซนที่ 1,2 ปีงบประมาณ 2557

จากการประมูลราคาจัดซื้อแท็บเล็ต ตามโครงการ One Tablet Per Child (OTPC) โซน 1 และโซน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้ทั้ง 2 โซน มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด โดยกำหนดให้ทั้ง 2 โซน ประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาเดียวกัน

สพฐ.จึงรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้ว และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ 1 (ภาคกลางและภาคใต้) จากบริษัท ไฮเออร์อิเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด และโซนที่ 2 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จากบริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสตรี จำกัด ตามผลการประมูลดังกล่าว

ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด ศธ. ที่ประชุมได้อนุมัติจัดซื้อ ดังนี้

โซนที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 775,831,938.03 บาท ประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 250,997 เครื่องๆ ละ 2,011.11 บาท รวมเป็นเงิน 504,782,576.67 บาท
– สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน
2,745
เครื่องๆ ละ
2,011.11 บาท รวมเป็นเงิน 5,520,496.95 บาท
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน
132,031 เครื่องๆ ละ 2,011.11 บาท รวมเป็นเงิน 265,528,864.41 บาท

โซนที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 697,063,830.12 บาท ประกอบด้วย

– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 313,816 เครื่องๆ ละ 1,873.48 บาท รวมเป็นเงิน 587,927,999.68 บาท
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 1,444 เครื่องๆ ละ 1,873.48 บาท รวมเป็นเงิน 2,705,305.12 บาท
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จำนวน 56,809 เครื่องๆ ละ 1,873.48 บาท รวมเป็นเงิน 106,430,525.32 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ สพฐ.ส่งบุคลากรไปดูบริษัททั้งสองแห่งที่ชนะการประมูลว่า มีระบบการเตรียมการผลิตเป็นอย่างไร มีขีดความสามารถและความพร้อมที่สามารถผลิตและจัดส่งแท็บเล็ตได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาหรือไม่ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และขอให้ดำเนินการไปตามปฏิทินการจัดซื้อแท็บเล็ตที่ได้กำหนดไว้แล้ว

เห็นชอบร่างคุณลักษณะแท็บเล็ต และ TOR สำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดหาแท็บแล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ที่ประชุมเห็นชอบร่างคุณลักษณะเฉพาะของแท็บเล็ต และข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) สำหรับใช้ในการจัดซื้อจัดหาแท็บแล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อจะนำไปประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งสเป็คแท็บเล็ตในปีนี้จะมีความทันสมัยมากขึ้น เช่น จอขนาด 8 นิ้วที่แข็งแรงทนทาน มีแบตเตอรี่ที่มี Life Cycle มากขึ้นจากเดิมประมาณ 250 ครั้ง เป็นขั้นต่ำที่สามารถชาร์จได้ถึง 600 รอบ นอกจากนี้มีระบบ Wi-fi ที่รวดเร็วขึ้น กล้องถ่ายภาพมีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งสรุปภาพรวมจะเป็นสเป็คที่มีคุณสมบัติดีกว่าปีที่ผ่านมา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/3/2557