เห็นชอบความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เพื่อเน้นการอบรมครูสอนภาษาฝรั่งเศส และการพัฒนาระบบการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

  • อนุมัติการจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย-ฝรั่งเศส


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหนังสือแสดงเจตจำนงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ


นอกจากนี้ ได้อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา


 


ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี, ในวันเดียวกัน เวลา 16.00 น. รมว.ศธ.ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา กับนางยามินา เบนกีกี (Mrs. Yamina Benguigui) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส


รมว.ศธ. กล่าวว่า การศึกษาและการวิจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ และทราบดีว่าการศึกษาของฝรั่งเศสมีความก้าวหน้าและคุณภาพสูง จากการที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีของไทยเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลทั้งสอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ซึ่งในความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการเจรจาระดับสูง การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษา รวมถึงการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัยรุ่นเยาว์ การอบรม การสัมมนา การประสานเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย


ทั้งนี้ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลก และในประเทศไทยมีการสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในการสอนภาษาต่างประเทศเกือบทุกภาษา มีปัญหาอย่างหนึ่งร่วมกัน คือ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการสอน ฉะนั้น การจะได้มีโอกาสในการพัฒนาครูสอนภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และต้องขอขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสที่ให้การสนับสนุนการอบรมและพัฒนาครูสอนภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้


นอกจากนี้ ศธ.ได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลฝรั่งเศสในการพัฒนาระบบการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ทั้งการกำหนดหลักสูตร วิธีการสอนและการวัดผล หากทางฝรั่งเศสเห็นด้วย ศธ.ก็จะประสานความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


รมช.กต.ฝรั่งเศส กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสนใจต่อภาษาฝรั่งเศส การลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในวันนี้ จะทำให้มีโครงการฝึกอบรมครู เพื่อทดแทนครูสอนภาษาฝรั่งเศสในไทยที่จะเกษียณในอีก 2 ปีข้างหน้า และจะทำให้นักเรียนนักศึกษาของไทยได้เรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาไทย-ฝรั่งเศส การขอวีซ่าของนักเรียนนักศึกษาไทยเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และเห็นด้วยต่อข้อเสนอให้มีความร่วมมือในการพัฒนาระบบการสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเห็นควรให้มีการหารือกับทางสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งจะมีโครงการฝึกอบรมและสอนวิธีการสอนภาษาฝรั่งเศสแก่ครู (ครูสอนครู) จำนวน 1 แสนคน เพื่อทดแทนครูที่จะเกษียณประมาณ 900 คน

  • เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2556 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 (วันขึ้นปีใหม่) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ


ทั้งนี้ ในส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
15/10/2556