เสมา3 เยี่ยม “วินิตศึกษา” ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน พร้อมฝากชาว กศน.ลพบุรี ทำทุกวันด้วยความภาคภูมิใจ คงความดี-รักษาผลงานเชิงประจักษ์เช่นนี้ไว้ตลอดไป

ภารกิจ รมช.ศธ 2 30 มิถุนายน 2563
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ที่โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2489 ปัจจุบันมีพระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน จัดการเรียนการสอนภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียน มีวินัย ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 5,000 คน มีครูและบุคลากร รวม 250 คน
 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในปี 2549 จึงได้ริเริ่ม “โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” (Road to the University: RTU) เพื่อเจียระไนนักเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในชีวิต บ่มเพาะให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดี และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีสติ หนักเอาเบาสู้ รู้เป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจน และก้าวสู่ความสำเร็จในมหาวิทยาลัยชีวิตและในทุก ๆ ด้านต่อไป รวมทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 9 สถานี ได้แก่ เกษตรเพื่ออาหารเพื่อนักเรียน, ทำนาเพื่ออาหารนักเรียน, เรียนรู้การทำไข่เค็มดินสอพองตำรับเมืองลพบุรี, ปลูกกล้วย, ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การปลูกผักในโรงเรียน, เรียนรู้พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์, โรงงานแปรรูป และการบริหารจัดการขยะ ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความยั่งยืนด้านอาหารและคุณภาพชีวิตอย่างปลอดภัยมั่นคง
 
จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางต่อไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีนายเธียร เธียรถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ
 
“ขอแสดงความชื่นชมในการดำเนินงานนำนโยบาย กศน. WOW ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 6G (6Good) โดยเฉพาะ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม สะอาดทันสมัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ถือว่าสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ กศน.อำเภอ และแหล่งเรียนรู้อื่นได้ทำตาม, การพัฒนาครู กศน.และบุคลากร (Good Teacher) ให้ก้าวทันยุคดิจิทัล สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีจัดการเรียนออนไลน์ และปรับตัวเท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์ กศน. สู่ กศน.พรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “ONIE” อย่างยั่นยืน
 
นอกจากนี้ ขอยืนยันว่ารัฐมนตรีคนนี้ มีแต่ความรักและความปรารถนาดี พร้อมที่จะผลักดันนโยบายและทลายปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลดน้อยถอยลง เพื่อขับเคลื่อนการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนทุกช่วงวัยให้ได้มากที่สุด ดังปณิธาน “พูดจริง ทำจริง คำไหนคำนั้น” พร้อมทลายทุกข้อจำกัด ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย และเผชิญสิ่งท้าทายในอนาคตได้นั้น อยู่ที่ชาว กศน.ทุกคน ที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในวิถีของคน กศน. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งขอให้ทำทุกวันด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของคน กศน. ตลอดจนคงความดีงามและรักษาผลงานเชิงประจักษ์ดังเช่นวันนี้ไว้ตลอดไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/6/2563
>