เสมา3 เยี่ยม "ตรังร่วมพัฒนา" ชูเป็นโมเดลสอนสองภาษามาตรฐานสากลยอดเยี่ยม พัฒนาเด็กตรังรอบด้าน ผสานคุณธรรมความเป็นไทย

ภารกิจ รมช.ศธ 2 11 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช. นางสาวศรีนวล นุ้ยหงษ์ ประธาน ปส.กช.จังหวัดตรัง ตลอดจน นางสาวธนู สังขวิภา ผู้รับใบอนุญาต นายศิลปชัย ศิลวัตร ผู้อำนวยการ และนักเรียนโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงเรียน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณ โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา และภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน ที่ช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในการจัดการศึกษาแก่ลูกหลานชาวตรัง อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนสามัญในระบบ ที่คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ใส่ใจต่อศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต นำไปสู่การ "รักเรียน สองภาษา ร่วมพัฒนา อย่างยั่งยืน"

"ไม่บ่อยนักที่จะเห็นโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาด้วยมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ แต่สามารถบริหารจัดการองค์รวมในการจัดการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยโมเดลและแนวปฏิบัติที่ดีมาตรฐานสากล ครูผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เก่งวิชาการ การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมตามความสนใจ ในขณะเดียวกัน ก็สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน กล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และมีจินตนาการแบบไม่มีขีดจำกัด ทั้งยังเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

ขอแสดงความชื่นชมจากใจจริง และขอให้ผู้บริหาร คณะครู และภาคีเครือข่าย ร่วมรักษาคุณภาพมาตรฐานไว้เช่นนี้สืบไป เพื่อพัฒนาเด็กตรังให้มีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง มีทักษะก้าวไกล ทันต่อโลก และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และในส่วนของการเตรียมการรองรับเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็สามารถทำได้ดี ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โรงพยาบาล ตามมาตรฐานสาธารณสุข ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่เด็กและผู้ปกครอง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชน สามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ 188/19 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ป.4 ปัจจุบันมีนักเรียน 169 คน มีผู้บริหารและครู 38 คน จัดการเรียนการสอนภายใต้หลัก "รักเรียน สองภาษา ร่วมพัฒนา อย่างยั่งยืน" มีครูประจำชั้นเป็นชาวต่างชาติ จากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านกิจกรรม Active Based Learning เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างความสุขในการเรียนรู้ มาตรฐานเทียบเท่า กับโรงเรียนระดับนานาชาติ ผ่านระบบการเรียนสองภาษา เพื่อสร้างพื้นฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เทียบเท่าเจ้าของภาษา นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/7/2563
>