เสมา1 เปิดงาน Open House


เสมา1 เปิดงาน Open House ชูเด็กอาชีวะ กำลังหลักในการพัฒนาประเทศ


          เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ ครั้งที่ 13 (Open House) โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ผู้บริหาร​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี


          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนา​เศรษฐกิจ​พิเศษ​ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต้องการกำลังคนจำนวนมาก สถาบันการอาชีวศึกษา​จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ให้มีทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนี้ ขอฝากนักเรียนนักศึกษา​อาชีวศึกษา​ให้เห็นความสำคัญของการฝึกฝนทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา​ โดยกระทรวงศึกษาธิการ​พร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การจับกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา​ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center) เน้นความคิดสร้างสรรค์พร้อมต่อยอดความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้


          สำหรับการจัดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์นั้น จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในระดับสากล ตามคำขวัญ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยบูรณาการการจัดการศึกษาให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ การแนะแนวศึกษาต่อ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถานบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานจากทุกภาคส่วน และประชาชน ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง


ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.