เสมา 3 รับฟังสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สางปัญหาแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน
เสมา 3 รับฟังสมาคม คกก.ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สางปัญหาแก้ไขการจัดการศึกษาเอกชน

 src=

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อหารือประเด็นเรื่องสิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย สิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เป็นคนไทย และปัญหาของการบริหารโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะผู้บริหารนำสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้  • สิทธิของผู้เรียนที่เป็นคนไทย
    1. การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเรื่องโครงการอาหารกลางวัน โดยสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดจากการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่จัดการศึกษาต่างๆ นักเรียนรวมถึงนักเรียนต่างด้าวได้รับการจัดสรรทุกคน แต่การจัดการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเฉพาะนักเรียนเอกชนการกุศล แต่นักเรียนโรงเรียนประเภทอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรจะพิจารณาจากภาวะทุพโภชนาการหรือขาดแคลนเท่านั้น ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันเพียงร้อยละ 28 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคและเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนไทยทุกคน สำหรับผู้เรียนใดที่ไม่ต้องการรับก็เป็นสิทธิที่ผู้เรียนนั้นจะสามารถทำได้
    2. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ควรได้รับเงินอุดหนุนในอัตราอุดหนุนร้อยละ 100 เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้สิทธิผู้เรียนเท่าเทียมกัน


  • สิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เป็นคนไทย จากการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่เป็นเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ สิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ที่ได้รับให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน อยากให้พิจารณาให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับสิทธิ วิทยฐานะสวัสดิการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ขอให้ใกล้เคียงกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของครู


  • ปัญหาของการบริหารโรงเรียนเอกชน ได้แก่ การรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนภาครัฐซึ่งไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนประกอบกับนักเรียนในโรงเรียนรัฐเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ปกครองเลือกเรียนในโรงเรียนของรัฐ และผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ในเรื่องนี้ ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1–อนุบาลปีที่ 3 ในอัตราอุดหนุนร้อยละ 100 เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา รัฐไม่ต้องลงทุนในการจัดบุคลากรเพิ่ม ตลอดจนการพิจารณาผลกระทบจากพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงไว้ ให้มีการเริ่มจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (12)  ที่ไม่ได้ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้สถานศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งจะกระทบต่อการบริหารจัดการ ทำให้สถานศึกษาอาจจะต้องเลิกกิจการต่อไป


รมช.ศธ. กล่าวว่า กล่าวว่า ในการรับฟังประเด็นหารือในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาการศึกษาเป็นสำคัญ เพราะถือว่าเยาวชนจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีได้ ก็เริ่มมาจากการช่วยกันจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆพัฒนาอย่างมั่นคงในภาพที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน ในการสะท้อนปัญหาการศึกษาในมิติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขให้ตรงจุด


ในส่วนของการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันและอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้น จากการได้รับทราบการปัญหาดังกล่าว จะนำความเห็นและข้อเสนอในการประชุมร่วมกันในครั้งนี้มาประกอบการพิจารณา ซึ่งขอให้ความเชื่อมั่นว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องการจะเสริมสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมนำประเด็นข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับความชัดเจนของการได้รับสิทธิของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ตลอดจนแนวทางการปัญหาของการบริหารโรงเรียนเอกชน มาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน


ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอ และนำเรียนหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top