เสมา 2 หนุน STEAM for INNOPRENEUR เร่งพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาไทยในอนาคต

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพังงาก่อนการประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และสตูล) พร้อมด้วยนายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระรวงศึกษาธิการ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา, นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมี นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 ได้ลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งได้พบปะนักศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา และนักเรียนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) โดยการประชุมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ รายงานถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงาและต้องการที่จะยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงาให้เป็นแหล่งผลิตบุคลากรผู้มีความสามารถทางเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสําคัญในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ระยะที่ 3 และเร่งศึกษาวิจัยข้อมูลในเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา โดยจะแยกออกจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา และจะใช้ชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาไทยต่อไป

ปัจจุบันโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา ได้เปิดการเรียนการสอนสาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นรุ่นที่ 12 มีนักเรียนจำนวน 168 คน และในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดสอนสาขาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร มีนักศึกษา จำนวน 40 คน รวมจำนวนนักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 208 คนและในปีการศึกษา 2565 จะดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นปีแรกจํานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการจัดประชุมนิทรรศการและอีเว้นต์ จำนวน 20 คน และสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจำนวน 20 คน โดยในช่วงแรกจะรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงประเภททุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. 5 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งขณะนี้นักศึกษาทุนสาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวรุ่นที่ 1 กำลังจะจบการศึกษาในระดับ ปวช.ปีที่ 3 และจะเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ทำให้ได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ที่ตั้งใจสั่งสอนอบรมดูแลจนนักเรียนได้สร้างเกียรติประวัติ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นักเรียนรางวัลพระราชทาน 5 ปีซ้อน รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษาระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอรายการนำเที่ยวและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับชาติ รางวัลชนะเลิศโครงการ CDD Young Designer Contest รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติในงาน The International Convention on Vocation Innovation Project เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบัน ยังมีศิษย์เก่าในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์กลับมาเป็นครู จำนวน 7 คน ซึ่งจะยิ่งช่วยทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโครงการรูปแบบ Project based learning มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

​พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนวัตกรรม และการจัดการเรียนแบบ Project-Based learning (PjBL) การสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม STEAM for INNOPRENEUR ตลอดจนเยี่ยมชม“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นสาขาเปิดใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ (S-Curve) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดพังงาในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะเปิดรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2565 โดยวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดพังงาและสถานประกอบการด้านการโรงแรม ท่องเที่ยวและสปาชั้นนำของประเทศ

​วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา มีการจัดเรียนการสอนในลักษณะของโรงเรียนประจำ เปิดสอนในสาขาพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการท่องเที่ยว) โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและมีมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งผู้สอนจะนำสาระและทักษะพื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งทักษะด้านวิชาชีพมาบูรณาการจัดทำเป็นโครงงาน หรือ โปรเจกต์ (projects) ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project-Based learning ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยบูรณาการร่วมกับ STEAM for Innopreneur ที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
15/11/2564