เสมา 2 ลงพื้นที่ วษท.มหาสารคาม เปิดโมเดล “เกษตรนำ ท่องเที่ยวตาม” เร่งผลิตผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มั่นใจจบเกษตรมีงานทำทุกคน

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” และเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ Excellent Center วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, นายปรัชญา ตะภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วน ราชการ ครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ให้การต้อนรับ
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาส และผลิตผู้ประกอบการ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและแต่ละพื้นที่ ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างผู้ผลิต สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
นอกจากนี้จะผลักดันให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศเท่านั้นแต่จะเปิดโอกาสให้ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงเชิงพาณิชย์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้ “เกษตรนำ ท่องเที่ยวตาม” ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในวิทยาลัยเกษตรฯ มาผนวกกับการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสานด้วยระบบการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
สำหรับโครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนี้ถือเป็นโมเดลต้นแบบให้กับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั้งหมด ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนมีชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี สามารถพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ มั่นใจว่าเรียนเกษตรจบมามีงานทำทุกคน และอาชีพเกษตรต่อไปจากนี้เชื่อว่าจะเป็นหัวหอกสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวฝ่าวิกฤตทุกเรื่องไปได้
“ดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดโครงการนี้ หลังจากมีการลงนาม MOU ความร่วมมือกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นก็สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม นับเป็นโมเดลต้นแบบในการยกระดับการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ คุณภาพให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพได้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ต่อมา รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนแนววิถีอีสาน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัด มหาสารคาม
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของจังหวัดมหาสารคามอย่างกว้างขวาง และเน้นความสำคัญในการปักหมุดค้นหาเด็กพิการที่ตกหล่น เพื่อให้เด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบ การศึกษาได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนขอขอบคุณผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคนที่เสียสละทุ่มเทเวลา แรงกายและหัวใจในการดูแลเด็กพิเศษ ให้ได้รับโอกาสอย่างเด็กปกติทั่วไป และเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
12/11/2564