เลขาธิการสภาการศึกษา ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


 


           (๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อพ.สธ. – สกศ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (ดร.พรชัย จุฑามาศ) พร้อมผู้แทนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จากสำนักพระราชวัง ร่วมประชุม ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สกศ.


  


          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ตระหนักถึงความสำคัญในงานสนองพระราชดำริ ฯ พร้อมขยายผลเชิงนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติเพื่อประสานแนวทาง อพ.สธ. ลงสู่หน่วยงานระดับปฏิบัติสร้างกลไกระดับท้องถิ่นช่วยกระตุ้นจิตสำนึก “รักทรัพยากร รักชาติ รักแผ่นดิน” ดำเนินตามรอยวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย ดังนั้น ต้องรู้จักใช้สิ่งธรรมชาติมาเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และยังได้มอบหมายสำนักภายใน สกศ. มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสอดคล้องกับโครงการ อพ.สธ. สกศ.


  


           เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวด้วยว่า บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ. สกศ. คือการเร่งเปิดมุมมองแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พรรณพืช โดยใช้ “โรงเรียน” เป็นฐานจัดทำข้อมูลพืชพรรณท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมโยงเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระวิชาที่มีการบูรณาการต่อยอดพันธุ์พืชต่าง ๆ ในท้องถิ่น นำไปสู่การใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช และส่งต่อถึง “มหาวิทยาลัย” เข้ามาสนับสนุนต่อยอดงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมพันธุ์พืชแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะได้เร่งขับเคลื่อนงานด้านนโยบายการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติต่อไป


           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่ง สกศ. ที่ ๓๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม๒๕๖๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. – สกศ. ในเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือ ๑๕ ครูภูมิปัญญาไทยผู้อารักษ์พรรณพืชและหนังสือสวนพฤกษศาสตร์ ตัวอย่างบทเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ การจัดทำเว็บเพจ อพ.สธ. – สกศ. การจัดทำฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาไทย สรุปผลการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) สนองพระราชดำริโดย สกศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


           สรุปผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อพ.สธ. และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ อพ.สธ. ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ เรื่อง พระปรมาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้ายในการกราบบังคมทูล กราบทูล


           ที่ประชุมได้พิจารณาการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้ประโยชน์ ในฐานะ สกศ. เป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบเสนอชื่อ นางจินดา บุษสระเกษ ครูภูมิปัญญาไทยของ สกศ. รุ่นที่ ๖ ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนครูภูมิปัญญาไทยนำเสนอผลงานในส่วนนิทรรศการภายในการประชุม และการเตรียมรับเสด็จ ฯ โดยมอบหมายงานแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และพิจารณา (ร่าง) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ. – สกศ. โดยคณะทำงาน ฯ รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อปรับปรุง (ร่าง) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อพ.สธ. – สกศ. ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป


ที่มา : ข่าว สกศ.