เลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมการประชุมกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

          เมื่อวานนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนประจำประเทศไทย (Thailand AQRF Committee) ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา และข้าราชการ สกศ. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ ๗ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (The 7th Meeting of ASEAN Qualifications Referencing Framework (AQRF) Committee Meeting and Workshop) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

          ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมของไทยให้ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานของภูมิภาคอาเซียนและสากล รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนย้ายและเลื่อนไหลผู้เรียน/กำลังคนในภูมิภาคอาเซียน

          ภายหลังจากนี้ ประธาน AQRF Committee โดยสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) จะได้แจ้งผลการรับรองครั้งนี้ต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามฝ่าย ได้แก่ ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียน (Senior Officials Meeting on Education: SOM-ED) ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (Senior Labour Officials Meeting: SLOM) และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (the ASEAN Senior Economic Officials Meeting) เพื่อให้การรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมทั้งสามฝ่ายแล้ว สกศ. จะได้รายงานผลการรับรองต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และนำเสนอรายงานฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในการเทียบเคียงระดับคุณวุฒิกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา