เร่งอัพเกรดองค์กร สู่การเป็นขงเบ้ง

          (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยมี เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สกศ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.

          ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอชื่นชม สกศ. ที่ทำหน้าที่ชี้นำนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ สกศ. จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานให้เป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนการศึกษาที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเพิ่มบทบาทด้านการวิจัยในประเด็นที่ทันสมัยพร้อมก้าวสู่ความเป็นขงเบ้งของกระทรวงศึกษาธิการในยุคดิจิทัล

          นอกจากนี้ อยากให้ สกศ. ชี้นำระบบศึกษาให้สามารถผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพ โดยอาจประยุกต์แนวคิดการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ให้เด็กมีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และประมวลผลอย่างมีตรรกะ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ พร้อมกับส่งเสริมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ผ่านสื่อสมัยใหม่ ขณะที่ครู อาจารย์ ไม่ใช่เพียงผู้สอนเท่านั้น แต่มีความสำคัญในฐานะเป็นผู้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาตามความสนใจของตนอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เยาวชนไทยมีคุณลักษณะครบถ้วนทั้ง “เก่ง ดี มีสุข”

          ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ภาพความสำเร็จ และทิศทางการทำงานของ สกศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาสู่การปฏิบัติ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) การศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) รวมถึงภารกิจเร่งด่วน อาทิ การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัย การปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็ก และการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเกษตรนวัต หรือ Smart Farming ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา