เร่งสถานศึกษาดำเนินการระบบ e – Studentloan ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

            ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา และผู้กู้ยืมเงินจากเดิมใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ทุกภาคการศึกษา เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ตลอดปีการศึกษา แต่หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2558ให้กองทุนฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อทบทวนได้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบการขยายกำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้สถานศึกษาทั่วไปสามารถดำเนินการระบบ e-Studentloan  ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อให้กำชับให้สถานศึกษาดำเนินการให้ทันเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา และสำหรับ   ผู้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ กยศ. ทำคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็น 2 ส่วน  โดย ส่วนที่ 1  ส่วนของสถานศึกษา เป็นรูปเล่ม  ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้กู้ยืม บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการจัดทำเป็นรูปแบบแผ่นพับ ทั้งนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของผู้กู้ยืมเงินให้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะในขั้นตอนการดำเนินงานในระบบ  e – Studentloan

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.