เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการและกำหนดการในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของ สป.