เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการระดับต้น)