เรื่อง รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สมัครและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษาแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ