เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (คนพิการ) เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด