เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.คำสั่งที่ ศธ 0201.4/15927


 

2.รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ฯ


 

3.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1992/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง