เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสป.

ข่าวประกาศ 30 เมษายน 2564
>