เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ