เยือนอียิปต์

ประเทศอียิปต์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

รมว.ศธ.เปิดเผยว่ามีนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไปศึกษาในประเทศอียิปต์ประมาณ 2,500 คน ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง (รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย) ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในสาขานิติศาสตร์ อิสลาม ศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์อิสลาม โดยรัฐบาลอียิปต์ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปเรียนที่อียิปต์ ปีละ 80 ทุน ปัจจุบันมีนักศึกษาไทยที่ได้รับทุน กว่า 300 คน

รมว.ศธ. และคณะ พร้อมด้วย นายพีรศักย จันทวรินทร์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ เชคอาเหม็ด โมฮัมหมัด อัล ตัยยิ ผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์ (Grand Imam Sheikh of Al- Azhaz) หรือ Grand Imam โดยขอให้มีความร่วมมือด้านการศึกษา ดังนี้

          – ให้นักศึกษาไทยได้ศึกษาวิชาสายสามัญมากยิ่งขึ้น เช่น วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
          – การรับรองวุฒิการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชนของไทยสามารถเข้าเรียนได้
          – ความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันภาษาอาหรับในประเทศไทย
          – เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในสาขาที่สถานศึกษาของสองประเทศมีความชำนาญ

          – Grand Imam
ได้รับคำเชิญจากฝ่ายไทยในการเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) เดือนกรกฎาคมปีนี้ เพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันฯ พบกับครอบครัวของนักศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในไทย และนำละหมาดในมัสยิดที่ประเทศไทยด้วย

          – สถานทูตไทยได้มอบเงิน
1ล้านบาทเพื่อให้ทาง Grand Imam สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอาหรับให้แก่นักเรียนไทย

  • ผู้แทนนักศึกษาไทยเข้าพบ เพื่อรายงานข้อมูลนักเรียนไทยในอียิปต์

นายลีนวัตร แสงวิมาน นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะผู้แทนไทย ดังนี้
            –
 
การสนับสนุนให้นักเรียนไทยได้เรียนภาษาอาหรับพื้นฐาน เพื่อให้สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ทั้งในขณะที่เตรียมตัวอยู่ในประเทศไทยและช่วงเตรียมตัวเรียนภาษาในประเทศอียิปต์
            –
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา

ฝ่ายอียิปต์ให้การรับรองหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในประเทศไทย) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนต่อในไคโรได้ แต่เดิมเคยมีการรับรองคุณวุฒิในหลักสูตรที่เป็น ม.ศ.5

ฝ่ายอียิปต์ได้ดำเนินการรับรองสถานศึกษาไทย ซึ่งนักเรียนที่จบแล้วสามารถเรียนต่อที่อียิปต์ได้เลย ซึ่งปกติทางอียิปต์จะรับรอง 2 ปี ทำให้โรงเรียนต้องดำเนินการขอต่ออายุใหม่ จึงขอให้รัฐบาลไทยเข้ามาช่วยเหลือในการเจรจากับฝ่ายอียิปต์เพื่อให้รับรองสถานศึกษามากกว่า 2 ปี

ฝ่ายไทยรับรองวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของผู้ที่จบการศึกษาในอียิปต์ เพื่อใช้ในการสมัครงานและการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของไทยได้อย่างต่อเนื่อง
          – การสนับสนุนทุนการศึกษา
  คือ ทุนสนับสนุนการเรียนภาษาอาหรับพื้นฐาน การรับทุนในขณะที่เรียน/ทุนปริญญาโท/ทุนปริญญาเอก  ทุนการทำวิทยานิพนธ์และทุนวิจัย โดยเฉพาะการกลับไปทำวิทยานิพนธ์ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ และการคัดเลือกนักศึกษาทุน ควรสอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากผู้สมัครสอบ ร้อยละ 80 อยู่ในพื้นที่


  • เข้าพบหารือกับอธิการบดี (Dr. Usama Al-abd) และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอัล-อัชฮัร (Al-Azhar University)

            – มหาวิทยาลัยนี้ตั้งขึ้นมานานกว่า 1,100 ปี เก่าแก่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และมีนักศึกษามากกว่า 150 สัญชาติ
            –
ฝ่ายไทยและฝ่ายอียิปต์มีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องร่วมมือการจัดการศึกษามากขึ้นไปโดยเฉพาะในสายสามัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
            –
ฝ่ายไทยได้แจ้งเรื่องการจัดสร้างหอพักนักเรียนหญิงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท
            –
อธิการบดีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาในเรื่องการรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย
            –
อธิการบดีเห็นด้วยกับการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนภาษาอาหรับพื้นฐานของเด็กไทย รวมถึงการจัดตั้งสถาบันอาหรับในประเทศไทย โดยทางอียิปต์พร้อมส่งคณาจารย์และทีมงานไปประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันฯ ดังกล่าว
            –
อธิการบดีรับคำเชิญที่จะเดินทางมาประเทศไทยพร้อมคณะของ Grand Imam ช่วงเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) ประมาณเดือนกรกฎาคม 2557

วงเดือน สุวรรณศิริ
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
14/5/2557