เยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นอีกครั้งที่กลับมาเยือนโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ หลังจากที่ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจำได้ว่ามีความประทับใจกับการต้อนรับที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีมิตรไมตรีที่ดี เด็ก ๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาและหล่อหลอมนักเรียนได้เป็นอย่างดี มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ พูดจาฉะฉาน ตอบโต้แลกเปลี่ยนกับครูและพี่เลี้ยงได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะ “เด็กชายรัชชานนท์ สนธิสุวรรณ” นักเรียนอนุบาล 1/2 มีความน่ารักสดใส พูดจาไพเราะ สามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ ว่าชอบอะไร ต้องการทานอะไร จึงสร้างความประทับใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

“ขอย้ำถึงแนวทางการทำงานสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในฐานะ รมช.ศึกษาธิการที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง จะร่วมกับคณะทำงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ให้เกิดการพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า พร้อม ๆ กับสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกให้มีความคล่องตัวในการทำงาน แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็ต้องช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ โดยนึกถึงเด็กนักเรียนของเราเป็นสำคัญ รวมทั้งฝากสะท้อนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการขอยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกัน เรียกได้ว่า “ทุกข์ก็เห็นหน้า สุขก็เห็นหน้า” ที่จะเป็นการทลายทุกข้อจำกัดและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตลอดไป และในวันนี้ได้นำอาหารคาวหวาน ไอศกรีม และขนม เพื่อส่งความสุขให้กับนักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ณ ที่นี้ด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว   

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2497 เพื่อให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอที่โรงพยาบาลศิริราช โดยมีแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และพยาบาล เป็นผู้สอน และต่อมาได้มีการขอครูมาช่วยสอนเมื่อมีจำนวนเด็กป่วยเพิ่มมากขึ้น จากนั้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้จัดตั้ง “โรงเรียนสอนเด็กพิการ” เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการที่ไม่เคยเรียนหนังสือถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 7 และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อ “โรงเรียนศรีสังวาลย์” จึงนับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกาย ด้านร่างกายเนื่องจากสมอง (Cerebral Palsy:CP) และสุขภาพ อย่างครบวงจร ทั้งด้านการรักษาและบำบัดฟื้นฟู การศึกษา สังคม และอาชีพ

ปัจจุบันโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่เด็กพิการที่อยู่ในระหว่างรับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำนวนปีละกว่า 300 คน ทั้งแบบประจำและไป-กลับ โดยมีนางมีนา รอดคล้าย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา สังคม และอาชีพ โดยนักวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตบำบัด สังคมสงเคราะห์ ตลอดจนถึงส่งนักเรียนไปฝึกเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/11/2562