เยาวชนต้นแบบ นำค่านิยม 12 ประการ เป็นหลักในการพัฒนาตน

          ขวัญชัย หาญประโคน

          เด็กหญิงจากครอบครัวฐานะยากจน เรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆ ในชนบท แต่ไม่เคยท้อถอยต่ออุปสรรค และนำคุณธรรมจาก ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง จนได้เป็นเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
          เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านประคอง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้วยฐานะ ครอบครัวที่ยากจน พ่อและแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัด ลักษิกา ซึ่งเป็น ลูกคนกลางกับพี่และน้องอีก 2 คน จึงต้องอาศัยอยู่กับตายาย ด้วยความขยัน อดทนและมุ่งมั่นที่ศึกษาหาความรู้เท่าที่โอกาสจะอำนวยให้ ลักษิกาใช้เวลาว่างในวันหยุด เพื่อเรียนวาดภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งโรงเรียนบ้านประคองจัดขึ้นให้แก่เด็กที่มีความสนใจ ด้านศิลปะ ตั้งแต่เมื่อยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเมื่อเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ลักษิกาได้เป็นตัวแทน ของโรงเรียนเข้าแข่งขันในโครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทย กิจกรรมวาดภาพ และเขียนคำบรรยาย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นับเป็นรางวัลความสำเร็จครั้งแรกที่เป็นกำลังใจให้ลักษิกา มุ่งมั่นใฝ่หาความรู้พัฒนาความสามารถของตนเพิ่มเติมอย่างจริงจัง ประกอบกับโรงเรียนบ้านประคอง ได้สนับสนุนนำเด็กที่มีความสามารถไปร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ลักษิกาจึงได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดแข่งขันทางวิชาการและด้านศิลปะหลายรายการทั้งในระดับเขต พื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ เช่น การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรางวัลเหรียญทองในระดับประเทศ รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการกล้าใหม่ใฝ่เรียนรู้ ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ เป็นต้น ลักษิกาได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านศิลปะหลายรายการ ซึ่งมีรางวัลเป็น ทุนการศึกษา จึงได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้ ตายายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เงินรางวัลอีกส่วนหนึ่งเก็บออมไว้เป็นทุนการศึกษาของตนในอนาคต
          สำหรับกิจกรรมในโรงเรียน ลักษิกา ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียน และร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และเป็นพี่เลี้ยงช่วยครูสอนศิลปะให้แก่รุ่นน้อง ในช่วงหลังเลิกเรียน เพื่อตอบแทนพระคุณของคุณครูและโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนตนเองมาโดยตลอด ด้วยความยึดมั่นในคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร อดทน ความกตัญญู ความซื่อสัตย์และความเสียสละ เพื่อส่วนรวม ในปีการศึกษา 2558 เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ ได้รับ การยกย่องให้เป็นเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ของสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารรัฐสภา 1 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดบุรีรัมย์
          เหนือสิ่งอื่นใด เด็กหญิงลักษิกา บุญชำนาญ มีความใฝ่ฝันที่จะได้ เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถด้านศิลปะของตน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามแบบอย่างของรุ่นพี่  เพื่อใฝ่หาความรู้ มาพัฒนาตนเองครอบครัว และชุมชน ส่วนรวมให้เต็มกำลังความสามารถ–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า