เผยความก้าวหน้ากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของไทยในรอบปี

  

          เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ (The 14th ASEAN High Officials Meeting on Education) ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework Committee: AQRF Committee) ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

 

        ๑. รายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนฉบับสมบูรณ์ของประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย โดยได้รับการรับรองจาก AQRF Committee ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้ว

        ๒. รายงานการเทียบเคียงฯ ของประเทศไทยและอินโดนีเซียได้รับการรับรองในเบื้องต้นจาก AQRF Committee ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเวียนแจ้งให้คณะกรรมการฯ เพื่อให้การรับรองอย่างเป็นทางการ

        ๓. ประเทศไทยจะเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘ ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ประเทศไทย ซึ่งจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนารายงานการเทียบเคียงฯ อาทิ ประเทศลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม นำเสนอ (ร่าง) รายงานการเทียบเคียงฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา และมีแผนที่จะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

     ๔. การดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตามโครงการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ระยะที่ ๔ (Referencing National Qualifications Frameworks to the ASEAN Qualification Reference Framework – Phrase IV) ซึ่งได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

        อย่างไรก็ดี ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงร่วมมือกับ AQRF Committee ในการสนับสนุนทางเทคนิค/วิชาการ รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนการในการเทียบเคียงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่อไป 

     ๕. เจ้าหน้าที่โครงการ EU Support to Higher Education in ASEAN Region (EU-SHARE) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗ และได้มีการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ EU-SHARE มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เรียนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ AQRF และมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำเนินงานของ AQRF Committee จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือกันในการดำเนินงานในอนาคต

        ในการนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนของ AQRF Committee โดยจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งต่อไป

 

 

 

ที่มา  :  สกศ.