เปิดห้องสมุดประชาชน

ังหวัดสกลนคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)  ผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ปลัด ศธ. กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะข้าราชการ พ่อค้า และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้พร้อมกันเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรโดยพร้อมเพรียง ในวโรกาสที่ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 89 ของประเทศ

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2549 งบประมาณจากสำนักงาน กศน. รายได้จากการแสดงโขนการกุศล ศาลาเฉลิมกรุง ที่นำมาจัดแสดงที่จังหวัดสกลนคร เงินบริจาคจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อาคารห้องสมุดแห่งนี้ ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ติดถนนหลวงแผ่นดินสายพังโคนวาริชภูมิ

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 120 ราย และขอพระราชทานพระราชวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย ทรงปลูกต้นอินทนิลน้ำ ทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมและนิทรรศการภายในอาคารห้องสมุด ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม จำนวน 3 ชุด ทรงลงพระนามาภิไธยเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และพสกนิกรทั้งปวงสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ในการนี้ ปลัด ศธ.ได้กล่าวถึงโครงการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ว่า เป็นโครงการที่สำนักงาน กศน.และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 36 พรรษา และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เปิดห้องสมุดประชาชนฯ จำนวน 37 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้สูงวัยใช้เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้

ภายในห้องสมุดประชาชนฯ จะแบ่งออกเป็นมุมต่างๆ เช่น มุมวรรณคดี มุมนวนิยาย มุมภาษา มุมอาชีพ มุมแนะแนว มุมเด็ก มุมวีดิทัศน์ มุมศิลปะและวัฒนธรรม หรือมุมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จะเป็นหน่วยงานบริหารจัดการและดูแลเรื่องการดำเนินงานของห้องสมุดดังกล่าว จากนี้ ศธ.จะเตรียมเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้ครบ 100 แห่งภายในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

5/6/2557