เปิดประชุม APREC

โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Regional Education Conference : APREC) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557

 

  • กล่าวเปิดการประชุม

ปลัด ศธ.กล่าวในพิธีเปิดว่า หลังจากที่ได้มีการประกาศปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน หรือปฏิญญาจอมเทียน เมื่อปี 2533 เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกต่างพยายามดำเนินการด้านการศึกษาอย่างเต็มที่และในปี 2558 จะครบรอบ 25 ปีของการประกาศปฏิญญาจอมเทียน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมองย้อนถึงสิ่งที่ผ่านมาและมองถึงอนาคตด้วย

สำหรับการประชุม APREC ซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557 จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อหารือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อปวงชนและการศึกษาภายภาคหน้า (Regional Dialogue on Education for All and Beyond) มีการอภิปรายถึงความสำเร็จ สิ่งท้าทาย ทิศทางการศึกษาในอนาคต และจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาภายหลังปี 2558 และในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการศึกษาภายหลังปี 2558 (Ministerial Forum on Education Beyond 2015) โดยมีพิธีเปิดในช่วงค่ำของวันที่ 7 สิงหาคม 2557

จึงเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือของผู้แทนจากแต่ละประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ค้นพบแนวทางใหม่ๆ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การประชุมโลกด้านการศึกษา ที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ในปี 2558

การจัดการประชุม APREC นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วม เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายหลังปี 2558 ซึ่งจะสร้างความแตกต่างให้กับประชาชนในภูมิภาค ส่งเสริมประชาชนสู่การเป็นพลเมืองโลก และสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในระดับโลกได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายนี้ ในฐานะปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ.และคณะกรรมการแห่งชาติขององค์การยูเนสโก ขอขอบคุณองค์การยูเนสโกที่เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุม และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกประการ.

  • แถลงข่าว

ภายหลังพิธีเปิด ปลัด ศธ. พร้อมด้วย Dr. Gwang-Jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ  Dr. Isiye Ndombi รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ สำนักงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และ Ms. Maria Khan ผู้แทนจาก The Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE) ร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

ปลัด ศธ.ได้กล่าวย้ำถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า ศธ.ได้ร่วมกับองค์การยูเนสโกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 47 ประเทศ หลังจากที่มีการประกาศปฏิญญาจอมเทียนตั้งแต่ปี 2533 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 6 ประการ ดังนี้ 1) การศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 2) การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 3) การให้โอกาสการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ และพัฒนาทักษะชีวิต 4) ระดับการรู้หนังสือของเยาวชนและผู้ใหญ่ 5) ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ 6) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้จะมีการอภิปรายในแต่ละกลุ่มภูมิภาค ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มภูมิภาค คือ เอเชียกลางและตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้และตะวันตก และแปซิฟิก รวมถึงการกำหนดทิศทางของการศึกษาในอนาคต ภายหลังปี 2558 โดยมีการกำหนดหัวข้อย่อยสำหรับหารือใน 5 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองของโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครูแห่งอนาคตที่ต้องการ และการบริหารจัดการและงบประมาณ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ทิศทางที่ท้าทายในอนาคต การกำหนดตัวชี้วัดของการศึกษาภายหลังปี 2558 และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะทุกประเทศมีความเห็นตรงกันว่า การศึกษาเป็นประเด็นสำคัญของการพัฒนา และการสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาในอนาคต

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
6/8/2557