เตรียมอุดมฯ อุตรดิตถ์ชนะเลิศต้นแบบจัดการศึกษาทางไกล

 

     นายประมุข  ธนวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล เปิดทำการสอนแบบ สหศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า มีการพัฒนาไปมากทำให้การนำเทคโนโลยีมาใช้ง่ายขึ้น เร็ว ขึ้นและสะดวกขึ้น อีกทั้งโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูได้รับการอบรมพัฒนาการใช้งานด้าน เทคโนโลยี ทำให้นำความรู้ทักษะที่รับจากการอบรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นประโยชน์มาก โรงเรียนได้นำ ระบบ DLIT โดยเฉพาะการใช้งาน Google App for Education มาบริหารจัดการในโรงเรียน และการนำเสนอผลงานของอาจารย์ธีระวัฒน์   เทพสุภา   อาจารย์พจนีย์  อำนา และอาจารย์วัลลภา  มณีจร ในการนำระบบ DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนการรู้โดยผ่านสื่อ ต่างๆ ของโรงเรียน  เช่น สื่อCAI, สื่อออนไลน์, Website, Youtube, google site และมีการจัดการเรียนการสอนมีการ สร้างเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้กับครูและนักเรียน รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าหา ความรู้ได้  ระบบการสอบออนไลน์   ส่งผลให้การนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความ สนใจ มีความตั้งใจ กระตือรือร้นและที่สำคัญผลสัมฤทธิ์นักเรียนปี 2558 สูงขึ้น ผลคะแนนการสอบโอเน็ต สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 

 src=

 

   นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานที่นำเสนอผลงานเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารงานให้แก่สถานศึกษาที่ต้องการศึกษาดูงาน ครูและนักเรียนมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่จำกัดเวลาและสถานที่นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเรียนรู้ทันต่อสังคมยุคใหม่ที่มีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายและสังคมออนไลน์  

 

   จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากเขตตรวจราชการที่17ในการนำเสนอผลงานการจัดการเรียน การสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในงาน EDUCA 2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่9และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2560  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/76321